Kontaktai:
Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla
Vilniaus g.247B, 76343 Šiauliai
Tel./faks. 8 - 41 525190
tbandruska.prm@splius.lt

Mokykla

Mokykla šiandien

Šiuo metu Tėvo Benedikto Andruškos pradinei mokyklai vadovauja direktorė Laimutė Garbačauskienė. Iš viso mokykloje dirba dirba 18 pedagogų. Iš jų 2 pedagogai turintys mokytojo kvalifikaciją, 11- vyresniųjų mokytojų, 5 - mokytojai metodininkai. 3 mokytojai turi magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2012 m. organizuojamas priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 8 - ose pradinėse klasėse ugdomi 140 vaikų. Mokykloje katalikiškųjų vertybių ugdymas integruojamas į neformaliąją veiklą. Užsienio (anglų) kalbos mokoma 2-4 pradinio ugdymo programos metais. Anglų kalbos, tikybos ir muzikos pamokas veda dalykų mokytojai. Dorinis ugdymas, aktyvi popamokinė veikla bei įvairiapusiškas neformalusis ugdymas - mokyklos prioritetai, užtikrinantys mokinių užimtumą. Mokykloje yra jauki aktų salė, sporto salė, sporto aikštė, valgykla, logopedinis kabinetas. Mokiniams įrengta biblioteka - skaitykla. Visi mokyklos pedagogai tobulina savo kvalifikaciją ir diegia informacines technologijas į ugdomąjį procesą.

Mokyklos bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių Jėzuitų namais ir naujokynu. Daug dėmesio bendruomenės dvasiniam ugdymui skiria t. Stasys Kazėnas SJ. Mokyklą globoja Eucharistinė Jėzaus seserų kongregacija.

Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos bendruomenė - Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos narė, 2011 m. balandžio 4d. mokykla pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

. Mokykloje organizuojamos dvasinio ugdymo paskaitos mokyklos bendruomenei. Mokykloje vykdomi projektai, siekiantys ugdyti mokinių dvasines vertybes. Įvairi neformaliojo ugdymo veikla: vokalinis ansamblis „Varpelis“, ,,Sporto ir sveikatos žingsniu", "Smalsiukų akademija", dvasinio ugdymo būrelis "Nojaus arka", anglų k., šokių, folkloro, jaunųjų aktorių bei kiti būreliai. Mokyklos mokiniai yra aktyvūs miesto bei respublikinių konkursų, švenčių ir varžybų dalyviai.

 

Naujienos

Draugai

Sprendimas: Antrasis setas